Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19

Báo cáo gồm 4 phần: Phần 1: Thực trạng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 Phần 2: Đánh giá tiềm năng thị trường …

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19 Đọc thêm

bc xnk 04

Báo cáo Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 4 phần: Phần 1:  Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 Phần 2:  Đánh giá tiềm …

Báo cáo Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19 Đọc thêm

bc xnkc 03

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19

Báo cáo gồm 4 phần: Phần 1:  Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid – 19 Phần 2:  Đánh giá …

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19 Đọc thêm

200501. Bao cao chuyen de 02. Vien KTKDQT

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19

Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những mức tăng trưởng nhất định, tuy nhiên, việc kim ngạch xuất khẩu sụt …

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19 Đọc thêm

200424. VKTKDQT. Bao cao T01

Tình hình và giải pháp phục hồi, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Báo cáo gồm 5 phần: Phần 1. Đặt vấn đề Phần 2. Tình hình thu hút khách du lịch quốc tế (DLQT) của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2019 …

Tình hình và giải pháp phục hồi, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 Đọc thêm

Scroll to Top
Scroll to Top