TAI CHINH TIN DUNG

TÀI CHÍNH
TÍN DỤNG

Khoa Tài chính – Ngân hàng là một trong những đơn vị chủ lực của Trường Đại học Ngoại thương về hoạt động nghiên cứu khoa học. Các giảng viên của Khoa đã tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức phong phú và đa dạng từ đề tài khoa học các cấp, tham gia hội thảo khoa học, đăng bài báo trong tạp trí trong và ngoài nước cho đến phối hợp tích cực với các doanh nghiệp nhằm tăng cường gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với thực tiễn. 

Trong bối cảnh dịch Covid – 19 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Khoa Tài chính – Ngân hàng sẽ đồng hành với doanh nghiệp trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh và nắm bắt các cơ hội mới để vượt qua khó khăn. 

Bên cạnh các báo cáo phân tích hàng tuần về các chương trình hỗ trợ tài chính của Chính phủ và các Tổ chức Tín dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19. Đội ngũ chuyên gia gồm các các giảng viên và các đối tác của Khoa cũng sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề như:

– Các gói hỗ trợ tài chính của chính phủ

– Các gói hỗ trợ tài chính của các tổ chức tín dụng khác nhau

Bạn đang cần hỗ trợ gì?

Scroll to Top
Scroll to Top