Ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu do Đại dịch Covid-19 tại Việt Nam

bc csvm05

Báo cáo gồm 3 phần:

• Phần 1: Biến động giá xăng dầu trên thế giới và ở Việt Nam do Covid-19
• Phần 2: Ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu do Covid-19 tại Việt Nam
• Phần 3: Các giải pháp nhằm đối phó với sự biến động của giá xăng dầu do Covid-19

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top