Tổng hợp các chính sách vĩ mô hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19

200424. KTQT. Bao cao T01

Báo cáo gồm 3 phần:

Phần 1. Đánh giá tác động của Covid-19 đến nền kinh tế

Phần 2. Một số chính sách vĩ mô nhà nước đã triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-10

Phần 3. Một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong và sau đại dịch Covid-19

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top