Những điểm nổi bật của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020

bt297

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 bao gồm những điểm nổi bật như:

  • Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:

– Giao thông vận tải;

– Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;

– Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;

– Y tế; giáo đục – đào tạo;

– Hạ tầng công nghệ thông tin.

  • Quy định về việc công khai thông tin:

– Các thông tin phải được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Ngoài việc công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các thông tin quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 9 phải được công bố trên trang thông tin đỉện tử (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;

– Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 9 được khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Nội dung chi tiết xem tại Điều 9.

  • Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (nội dung chi tiết xem tại Điều 10).
  • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (chi tiết xem tại Điều 37, 38, 39, 40).
  • Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy trình sau đây:

– Lựa chọn danh sách ngắn (nếu áp dụng);

– Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;

– Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

– Đánh giá hồ sơ dự thầu;

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

– Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án PPP, công khai thông tin hợp đồng.

Chi tiết xem tại Điều 28.

  • Phân loại hợp đồng dự án PPP (Điều 45) như sau:

– Nhóm hợp đồng dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công;

– Nhóm hợp đồng dự án áp dụng cơ chế Nhà nước thanh toán trên cơ sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ công;

– Hợp đồng hỗn hợp là hợp đồng kết hợp giữa các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45.

–  Đối với dự án quy định tại điểm b khoản 9 Điều 3 của Luật này, không áp dụng loại hợp đồng thông qua cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng.

  • Hồ sơ hợp đồng dự án PPP (Điều 46):

– Hợp đồng dự án PPP bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

– Phụ lục hợp đồng (nếu có);

– Biên bản đàm phán hợp đồng;

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

– Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn;

– Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu.

Việc chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn chỉ áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng mà các bên đã thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng không bảo đảm việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dự án PPP;

– Vì lợi ích quốc gia; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước;

– Khi doanh nghiệp dự án PPP mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

– Khi một trong các bên trong hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng;

– Trường hợp khác do hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự, các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng.

Chi tiết xem tại Điều 52.

  • Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu

– Khi doanh thu thực tế đạt cao hơn 125% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước 50% phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế và mức 125% doanh thu trong phương án tài chính.

– Khi doanh thu thực tế đạt thấp hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP, Nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP 50% phần chênh lệch giữa mức 75% doanh thu trong phương án tài chính và doanh thu thực tế.

– Định kỳ hằng năm, các bên trong hợp đồng dự án PPP xác định doanh thu thực tế, gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu. Việc hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước khi chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tại Điều 82.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Nội dung chi tiết Luât Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020 xem tại: https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2020-186267-d1.html

Thông tin tham khảo xem tại: 

https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/diem-noi-bat-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-230-25646-article.htmlhttps://vtv.vn/kinh-te/luat-dau-tu-sua-doi-nhung-diem-moi-doanh-nghiep-can-biet-20200618105044344.htm

https://baodauthau.vn/quoc-hoi-thong-qua-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-ppp-post91229.html

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top