Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

bt217

Vào ngày 09/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định số 81 được ban hành nhằm thắt chặt việc quản lý phát hành trái phiếu tại doanh nghiệp. 

Trong thời gian vừa qua, trái phiếu doanh nghiệp được coi là kênh đầu tư hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư, trong đó có cả các nhà đầu tư cá nhân, với mức lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng từ 0,8-1,7%/năm. Theo số liệu từ Công ty chứng khoán SSI, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong nửa đầu năm 2020 ước tính khoảng 159.000 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân đã mua trực tiếp gần 22.700 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp trên sơ cấp, tương đương 15% tổng lượng phát hành và cao hơn mức trung bình gần 10% của năm 2019. Hiện nay tại Việt Nam chưa có một đơn vị trung gian độc lập định hạng trái phiếu doanh nghiệp từ đó dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư không thể đánh giá đúng về năng lực kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy Nghị định số 81 được Chính phủ ban hành nhằm ngăn ngừa việc các doanh nghiệp yếu kém trên thị trường gọi vốn qua kênh trái phiếu để từ đó giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư. Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về giao dịch tại thị trường phát hành.

Nghị định số 81 bao gồm quy định về điều kiện phát hành trái phiếu như:

– Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

– Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chuyển đổi, thời gian hoạt động được tính là thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị chia (trong trường hợp chia doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị tách (trong trường hợp tách doanh nghiệp), thời gian hoạt động dài nhất trong số các doanh nghiệp bị hợp nhất (trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp nhận sáp nhập (trong trường hợp sáp nhập công ty), thời gian hoạt động của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi (trong trường hợp chuyển đổi công ty).

– Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

– Ký hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành là tổ chức được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

–  Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định này.

– Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

– Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có).

– Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu 06 tháng, trái phiếu phát hành trong một đợt phát hành phải có cùng điều kiện, điều khoản.

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2020.

Nội dung chi tiết Nghị định số 81/2020/NĐ-CP xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Nghi-dinh-81-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-163-2018-ND-CP-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep-324197.aspx

 

Thông tin tham khảo xem tại: 

https://plo.vn/kinh-te/chinh-thuc-siet-chat-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep-923848.html

https://vietnamfinance.vn/doanh-nghiep-yeu-kem-het-duong-huy-dong-von-bang-trai-phieu-20180504224241131.htm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top