bt 15 05

Trong thời gian vừa qua, nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19 cũng như tạo đà tiếp tục phat triển trong thời gian tới, Chính phủ cùng các Bộ ngành liên quan đã xây dựng và ban hành nhiều gói hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Ngày 12/06, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BTC về mức thu, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh cho đến hết năm 2020.

Thông tư số 58/2020/TT-BTC áp dụng trước hết cho tổ chức, cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Người nộp phí được hiểu là người có yêu cầu độc lập tham gia trong các vụ việc cạnh tranh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật Cạnh tranh, cụ thể như sau:

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người không có khiếu nại trong vụ việc cạnh tranh, không phải là bên bị điều tra nhưng việc giải quyết vụ việc cạnh tranh có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ tự mình đề nghị hoặc được bên khiếu nại, bên bị điều tra đề nghị và được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể yêu cầu độc lập hoặc tham gia tố tụng cạnh tranh với bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra;

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập hoặc tham gia tố tụng cạnh tranh với bên khiếu nại hoặc chỉ có quyền lợi thì có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 67 của Luật Cạnh tranh;

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu tham gia tố tụng cạnh tranh với bên bị điều tra hoặc chỉ có nghĩa vụ thì có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 67 của Luật Cạnh tranh.

Theo thông tư 58/2020/TT-BTC, mức thu phí, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh giảm 50%, cụ thể như sau:

– Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 5.000.000 đồng/vụ việc;

– Phí thấm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh: 25.000.000 đồng/hồ sơ.

Thông tư số 58/2020/TT-BTC có hiệu lực thực thi kể từ ngày 27/07/2020.

 

Nội dung chi tiết Thông tư số 58/2020/TT-BTC xem tại: https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-58-2020-tt-btc-184825-d1.html

Nội dung chi tiết Luật Cạnh tranh xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-345182.aspx

 

Thông tin tham khảo xem tại:

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Giam-50-phi-xu-ly-vu-viec-canh-tranh/398160.vgp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top