Giảm phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm và phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn lao động

bt 15 05

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong do ảnh hưởng bới đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục giảm các mức phí và lệ phí trong lĩnh vực kinh doanh, cụ thể trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động. Vào ngày 01/06, Bộ Tài chính đã ra 02 Thông tư quy định chi tiết về các mức giảm phí như sau:

  • Thông tư số 49/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Kể từ ngày 01/06/2020, các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu đăng ký bảo đảm giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển được giảm mức thu phí như sau:

– Giảm 20% mức thu phí quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC (Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển; Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký; Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm);

– Giảm 20% mức thu phí quy định tại Điểm c, đ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC (Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm);

– Giảm 20% mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển (quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC);

  • Thông tư số 50/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được giảm 30% mức phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

– Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Đối với cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động);

– Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư số 49/2020/TT-BTC và 50/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

Nội dung chi tiết Thông tư 49/2020/TT-BTC xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Thong-tu-49-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-trong-linh-vuc-dang-ky-giao-dich-bao-dam-443899.aspx

Nội dung chi tiết Thông tư 50/2020/TT-BTC xem tại: https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-50-2020-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-trong-an-toan-lao-dong-184089-d1.html

Thông tin chi tiết xem tại: https://bnews.vn/bo-tai-chinh-tiep-tuc-giam-phi-tu-20-30-voi-mot-so-dich-vu/158536.html

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top