Các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ trong việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài năm 2020

bt2406

Việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài ngay trên hàng hóa sản xuất từ Việt Nam sẽ góp phần giúp hàng hóa xuất khẩu thông quan nhanh hơn vào thị trường quốc tế. Tuy nhiên trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện các thủ tục dán mã số mã vạch nước ngoài như việc không xin đầy đủ giấy phép ủy quyền của nhà sản xuất, nhập khẩu nước ngoài dẫn đến việc hàng xuất khẩu bị từ chối nhập cảng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020, nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc trả chi phí cấp mã số mã vạch nước ngoài. 

Nắm bắt được những khó khăn kể trên của doanh nghiệp, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành các văn bản về chính sách hỗ trợ cũng như hướng dẫn về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài, cụ thể như sau:

  1. Ngày 26/05/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC về việc giảm 50% mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài có hiệu lực từ 26/05/2020 đến hết ngày 31/12/2020;
  2. Ngày 25/05/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tài chính Công văn số 1493/BKHCN-TĐC về việc sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu. 

Theo đó, bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng bao gồm một trong các hình thức sau: văn bản ủy quyền, thư ủy quyền hoặc hợp đồng gia công hoặc thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký tên và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các tài liệu cung cấp;

  1. Ngày 09/06/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 3776/TCHQ-GSQL về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, hướng dẫn về việc gắn mã số mã vạch nước ngoài trên hàng hóa xuất khẩu như sau:

– Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài;

– Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số mã vạch của nước ngoài gắn trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Ngoài ra, về việc ủy quyền sử dụng mã số mã vạch nước ngoài sẽ thực hiện theo Công văn số 1493/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, theo Công văn số 3776/TCHQ-GSQL, cơ quan hải quan không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng mã số mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp trong thông quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, điều tra các vụ án phát hiện doanh nghiệp xuất khẩu chưa có văn bản xác nhận hoặc ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thì có văn bản thông báo cụ thể cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết để xử lý theo quy định.

Nội dung chi tiết Thông tư số 45/2020/TT-BTC xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-45-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-dang-ky-su-dung-ma-so-ma-vach-nuoc-ngoai-443698.aspx

Nội dung chi tiết Công văn số 1493/BKHCN-TĐC xem tại: http://vasep.com.vn/Thu-Vien-Van-Ban/72_60056/Cong-van-1493BKHCN-TDC-su-dung-ma-nuoc-ngoai-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau.htm

Nội dung chi tiết Công văn số 3776/TCHQ-GSQL xem tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/xuat-nhap-khau/Cong-van-3776-TCHQ-GSQL-2020-su-dung-ma-so-ma-vach-nuoc-ngoai-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-444781.aspx

Thông tin tham khảo xem tại:

https://baotintuc.vn/kinh-te/go-kho-trong-su-dung-ma-so-ma-vach-nuoc-ngoai-doi-voi-hang-hoaxuat-khau-20200610222131919.htm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top