Mô hình và giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất trên địa bàn Hà Nội

Screenshot 2023 09 12 104448

Báo cáo gồm 3 phần:

  • Phần 1: Tổng quan về chuyển đổi số tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất
  • Phần 2: Đánh giá tính sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất tại Hà Nội
  • Phần 3: Đề xuất mô hình chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất tại Hà Nội và một số kiến nghị giải pháp

Xem báo cáo đầy đủ

Slide giới thiệu chuyên đề

Video giới thiệu chuyên đề

Scroll to Top