200424. TCTD. Bao cao T01

Phần 1. Tác động của dịch Covid-19 đến các lĩnh vực và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực

Các lĩnh vực/ngành kinh tế chịu tác động của dịch COVID-19:

 • Xuất nhập khẩu
 • Công nghiệp chế tạo
 • Du lịch
 • Giao thông vận tải
 • Nông nghiệp và phụ trợ nông nghiệp
 • Bán lẻ
 • Tài chính – ngân hàng – bảo hiểm
 • Bất động sản
 • Y tế
 • Giáo dục, đào tạo

Phần 2. Ba kịch bản diễn biến của dịch COVID-19và dự báo ảnh hưởng của dịch đến các lĩnh vực

Ba kịch bản diễn biến của dịch COVID-19:

 • Kịch bản số 1: COVID-19 kéo dài đến cuối tháng 4-2020
 • Kịch bản số 2: COVID-19 kéo dài đến cuối tháng 5-2020
 • Kịch bản số 3: COVID-19 kéo dài đến cuối tháng 6-2020

Phần 3. Vai trò của các chương trình hỗ trợ tài chính

Các chương trình hỗ trợ tài chính sẽ giúp Chính phủ:

 • Ổn định quan hệ cung – cầu
 • Ổn định ngân sách
 • Bình ổn giá
 • Ổn định lạm phát
 • Ổn định tình trạng việc làm – thu nhập của người dân
 • Ổn định tình hình kinh tế
 • Ổn định an sinh – xã hội

Xem Báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top