bc tctd 03

Báo cáo gồm 3 phần:

  • Phần 1: Nhóm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vốn
  • Phần 2: Nhóm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thuế
  • Phần 3: Nhóm biện pháp cắt giảm chi phí của doanh nghiệp

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top