Kinh nghiệm kết nối kinh doanh để quản trị rủi ro trong đại dịch Covid – 19 của các doanh nghiệp Việt Nam

bc knkd 03

Báo cáo gồm 5 phần:

• Phần 1: Đặt vấn đề
• Phần 2: Kết nối kinh doanh để cùng nhận diện nguy cơ doanh nghiệp (DN) phải đối mặt
trong đại dịch Covid – 19
• Phần 3: Kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp sản xuất để cùng lập kế hoạch quản
trị rủi ro đối với dịch bệnh Covid – 19
• Phần 4: Kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp dịch vụ để lập kế hoạch quản trị rủi
ro đối với dịch bệnh Covid – 19
• Phần 5: Kết luận

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top