Mô hình kết nối kinh doanh ứng phó với khủng hoảng từ Đại dịch Covid

knkdtuan5

Báo cáo gồm 3 phần:

• Phần 1: Tư duy nền móng để xây dựng mô hình kết nối
• Phần 2: Mục tiêu của mô hình kết nối mạng lưới
• Phần 3: Mô tả chung về mô hình kết nối mạng lưới

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top