Kinh nghiệm kết nối kinh doanh với đối tác nước ngoài trong Đại dịch Covid-19

knkdtuan4

Báo cáo gồm 3 phần:
• Phần 1: Nhìn nhận về cơ hội hợp tác, kinh doanh với đối tác nước ngoài trong tình hình đại dịch Covid-19
• Phần 2: Tổng hợp một số kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài của DN Việt Nam
• Phần 3: Kết luận

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top