Tổng hợp đánh giá về các chương trình hỗ trợ tài chính của Chính phủ và các tổ chức tín dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19

Tác giả: Nguyễn Vũ Điệp

Báo cáo gồm 2 phần:

 Phần 1: Đánh giá về các chương trình hỗ trợ tài chính của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19
 Phần 2: Đánh giá về các chương trình hỗ trợ tài chính của các tổ chức tín dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top