Quản trị chi phí tại các doanh nghiệp VVN ở Việt Nam trong thời kỳ Đại dịch Covid 19

Tác giả: Lê Phương Quỳnh

Báo cáo gồm 3 phần:

• Phần 1: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới
• Phần 2: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp VVN ở Việt Nam
• Phần 3: Một số biện pháp quản trị chi phí tại các doanh nghiệp VVN ở Việt Nam trong thời kỳ đại dịch Covid-19

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top