Kinh nghiệm chuyển đổi số của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

Screenshot 2023 09 12 094555

Báo cáo gồm 3 phần:

  • Phần 1: Một số vấn đề lý luận về chuyển đổi số của doanh nghiệp
  • Phần 2: Phân tích kinh nghiệm chuyển đổi số của một doanh nghiệp trong và ngoài nước
  • Phần 3: Bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Xem báo cáo đầy đủ

Slide giới thiệu chuyên đề

Video giới thiệu chuyên đề

Scroll to Top