Hoạt động thống kê trong quản lý kinh tế

Tác giả:

Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Bản tin gồm 2 phần:

Phần 1: Kết quả hoạt động thống kê trong quản lý kinh tế

Phần 2: Những bất cập trong hoạt động thống kê và giải pháp

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top