Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra thông báo điều chỉnh lãi suất điều hành

bt 15 05

Nhằm tháo gỡ khó khăn cũng như hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội của người dân trong bối cảnh ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 12/05/2020 đã ban hành 3 quyết định về điều chỉnh lãi suất điều hành như:

1. Quyết định số 918/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Theo quyết định số 918/QĐ-NHNN, các mức lãi suất sẽ được điều chỉnh như sau:

  • Lãi suất tái cấp vốn là 4,5%/năm;
  • Lãi suất tái chiết khấu là 3%/năm;
  • Lãi suất cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 5,5%/năm.

2. Quyết định số 919/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Theo Quyết định số 919/QĐ-NHNN, các mức lãi suất sẽ được điều chỉnh như sau:

  • Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm;
  • Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,25%/năm;
  • Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm.

3. Quyết định số 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Theo Quyết định số 919/QĐ-NHNN, các mức lãi suất sẽ được điều chỉnh như sau:

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm;
  • Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm.

Cả 3 quyết định trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/05/2020.

 

Thông tin chi tiết xem tại: http://fili.vn/2020/05/nhnn-giam-lai-suat-dieu-hanh-tu-ngay-1305-757-758183.htm

Nội dung chi tiết của Quyết định số 918/QĐ-NHNN: https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Quyet-dinh-918-QD-NHNN-2020-lai-suat-tai-cap-von-trong-thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang-442408.aspx

Quyết định số 919/QĐ-NHNN: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Quyet-dinh-919-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-toi-da-doi-voi-tien-gui-bang-dong-Viet-Nam-442409.aspx

Quyết định số 920/QĐ-NHNN: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Quyet-dinh-920-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-cho-vay-ngan-han-toi-da-bang-dong-Viet-Nam-442410.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top