bt 15 05

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 gây ra, vào ngày 08/07/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế. Thông tư số 64 có mức giảm phí trong lĩnh vực y tế như sau:

  • Giảm 30% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Cụ thể những lệ phí trong lĩnh vực sau đây sẽ được hưởng mức giảm phí như:

– Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế (Thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế; Thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; Thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; Thẩm định cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế; Công bố đủ điều kiện sản xuất, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn);

– Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế (Thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động do bị thu hồi quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi địa điểm với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức; Thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật).

  • Giảm 30% mức thu phí quy định tại Phần II; Phần III; các Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 Phần IV; Phần V Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi là Thông tư số 278/2016/TT-BTC). Cụ thể như sau:

– Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế;

– Phí thẩm định Điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế;

– Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế;

– Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học.

 

Thông tư số 64/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/07/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

Nội dung chi tiết Thông tư số 64/2020/TT-BTC xem tại: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-64-2020-TT-BTC-quy-dinh-muc-thu-nop-phi-trong-linh-vuc-y-te-447075.aspx

 

Nội dung chi tiết Thông tư số 11/2020/TT-BTC xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-11-2020-tt-btc-sua-doi-thong-tu-278-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx

Nội dung chi tiết Thông tư số 278/2016/TT-BTC xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-278-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-trong-linh-vuc-y-te-322361.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top