bt 15 05

Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn trong sản xuất và kinh doanh. Nhằm phần nào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành một loạt các thông tư giảm phí và lệ phí cho một số ngành nghề kinh doanh. 

Mới đây nhất vào ngày 26/05/2020, Bộ Tài chính đã ra 3 thông tư số 43, 44, 45 về việc giảm 50% phí và lệ phí cho một số lĩnh vực như xuất bản, kinh doanh hàng hóa, cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp chi tiết như:

  • Theo thông tư số 43/2020/TT-BTC, giảm 50% phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

Nội dung chi tiết của Thông tư 43/2020/TT-BTC xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-43-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-noi-dung-tai-lieu-khong-kinh-doanh-443658.aspx

  • Thông tư số 44/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa;

Theo đó, Thông tư 44/2020/TT-BTC áp dụng cho các cá nhân, tổ chức là người nộp phí, lệ phí quy định tại Điều 2 Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016. Bắt đầu từ ngày 26/05/2020 các mức thu phí, lệ phí như sau:

  • Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC;
  • Tại các khu vực khác: nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu tương ứng với khu vực thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung chi tiết của Thông tư 44/2020/TT-BTC xem tại: https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-44-2020-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-183905-d1.html

  • Theo Thông tư số 45/2020/TT-BTC, giảm 50% mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Nội dung chi tiết của Thông tư 45/2020/TT-BTC xem tại: https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-45-2020-tt-btc-muc-thu-nop-le-phi-so-huu-cong-nghiep-183900-d1.html

 

Thông tư số 43, 44 và 45 do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOFUCM177315&_adf.ctrl-state=boy8s0vkg_4&_afrLoop=66705074467807042#!%40%40%3F_afrLoop%3D66705074467807042%26dDocName%3DMOFUCM177315%26_adf.ctrl-state%3D13uwpoof5i_4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top