Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

Tác giả:

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 8/2/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 14/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.

Bản tin gồm 2 phần:

Phần 1: Mục tiêu của Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

Phần 2: Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top