bt2906

Nhằm tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Thông tư số 13/2020/TT-BCT bao gồm các nội dung chính như:

  • Trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm bãi bỏ, bổ sung các điều khoản trong Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

– Bãi bỏ Điều 4 về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và Điều 5 về thủ tục, quy trình cấp Giấy chứng nhận;

– Bãi bỏ một số mẫu văn bản trong phần Phụ lục: mẫu 01a (Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm), mẫu 01b (Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm), mẫu 02a (Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (đối với cơ sở sản xuất)), mẫu 02b (Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (đối với cơ sở kinh doanh)), mẫu 03a (Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất)), mẫu 03b (Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh)), mẫu 04 (Báo cáo kết quả khắc phục), mẫu 05a (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất)), mẫu 05b (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sở kinh doanh)), mẫu 05c (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh));

– Bổ sung các mẫu văn bản dành cho việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp: mẫu số 01 (Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm), mẫu số 02 (Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (Đối với tập thể)).

  • Trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, sửa đổi các điều khoản trong Thông tư số 12/2016/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. Theo đó có một số sửa đổi, bổ sung trong việc thực hiện báo cáo thực hiện xuất khẩu khoáng sản như:

– Thương nhân có phát sinh xuất khẩu khoáng sản trong quý lập báo cáo theo Biểu mẫu 01 (dành cho doanh nghiệp) tại Phụ lục 2 (Biểu mẫu Báo cáo xuất khẩu tại Thông tư 12/2016/TT-BCT) gửi về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp), Sở Công Thương, Cục Hải quan cấp tỉnh nơi thương nhân có trụ sở chính chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu quý tiếp theo;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có thương nhân xuất khẩu khoáng sản lập báo cáo tổng hợp theo 6 tháng và hàng năm theo Biểu mẫu 02 (dành cho UBND cấp tỉnh) tại Phụ lục 2 (Biểu mẫu Báo cáo xuất khẩu tại Thông tư 12/2016/TT-BCT) gửi về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) chậm nhất vào ngày 31 tháng 7 và 31 tháng 01 hàng năm.

  • Lĩnh vực hóa chất

– Sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học;

– Bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

  • Lĩnh vực điện lực

Bãi bỏ khoản 2 Điều 25 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực đã được sửa đổi tại Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Thông tư số 13/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/08/2020.

Nội dung chi tiết Thông tư số 13/2020/TT-BCT kèm phụ lục xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-13-2020-TT-BCT-sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-445510.aspx

Thông tin chi tiết xem tại:

https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-thay-doi-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-nhieu-linh-vuc-139297.html

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top