Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra tuyên bố gọi \”COVID-19\” là \”Đại dịch toàn cầu\”. Từ đó cho đến nay, nền kinh tế Việt […]