Thông tin về chính sách, quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế hỗ trợ DN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Báo cáo gồm 2 phần: Phần 1: Tác động của COVID-19 tới doanh nghiệp và một số giải pháp hỗ trợ của Chính phủ về kế toán, kiểm toán, thuế …

Thông tin về chính sách, quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế hỗ trợ DN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 Đọc thêm