baocaotuan2 ktkt

Báo cáo gồm 2 phần:

  • Phần 1: Tác động của COVID-19 tới doanh nghiệp và
    một số giải pháp hỗ trợ của Chính phủ về kế toán,
    kiểm toán, thuế
  • Phần 2: Một số câu hỏi thường gặp về kế toán và thuế

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top