Bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử

778ea395dcd735896cc6

Ngày 12/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 115/QĐ-TTg về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình trong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Chương trình sẽ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật, trang bị kiến thức, kỹ năng kinh doanh, tiêu dùng; xây dựng và triển khai các cơ chế, biện pháp, công cụ để hỗ trợ người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ; Xây dựng cơ chế giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các chủ thể tham gia trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý, hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình và có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, thực hiện và theo dõi việc thực hiện các hoạt động, đề án thuộc Chương trình; đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế để thu hút nguồn vốn và các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Chương trình; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình…

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn chủ động chủ trì xây dựng nội dung, đề xuất các hoạt động, đề án nhằm thực hiện các mục tiêu của Chương trình trong phạm vi địa phương, lĩnh vực; bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách bộ, ngành, địa phương hoặc huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác và tổ chức thực hiện Chương trình.

Chính phủ giao Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung, hoạt động của Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Kinh phí thực hiện Chương trình được lấy từ nguồn ngân sách theo phân cấp ngân sách; nguồn đóng góp và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo tapchitaichinh.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top