Chuẩn mực báo cáo tài chính mới tại Việt Nam

bantin11 05

Bộ Tài chính ngày 16/03/2020 đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC về việc Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Đề án này là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa báo cáo tài chính tại Việt Nam theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Đề án được xây dựng để hướng đến các mục tiêu tổng quát như:

 • Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính;
 • Tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng Nhà nước trong giai đoạn mới;
 • Góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường kinh doanh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.

Cùng với đó, Đề án bao gồm 2 mục tiêu cụ thể sau:

 1. Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam cho từng nhóm đối tượng cụ thể với mục đích nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính, cũng như nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp đối với người sử dụng báo cáo tài chính;
 2. Ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam và nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Đề án được ban hành để áp dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức sau:

 1. Các doanh nghiệp bao gồm: các doanh nghiệp có nhu cầu, đủ khả năng và nguồn lực áp dụng IFRS, được xác định theo từng giai đoạn phù hợp với lộ trình được công bố; và các doanh nghiệp khác thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam áp dụng VFRS. Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS hoặc VFRS không thuộc đối tượng áp dụng của Đề án;
 2. Các cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ bao gồm: các đơn vị có các hoạt động phối hợp nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam;
 3. Cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm: Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan trong hoạt động xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng IFRS; nghiên cứu, xây dựng, ban hành, đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện VFRS.

Đề án đưa ra lộ trình theo từng giai đoạn công bố, áp dụng IFRS và VFRS bao gồm:

 1. Lộ trình công bố và áp dụng IFRS:
 • Giai đoạn chuẩn bị – 2020-2021;
 • Giai đoạn 1 (áp dụng tự nguyện) – 2022-2025;
 • Giai đoạn 2 (áp dụng bắt buộc) – từ năm 2025.
 1. Lộ trình công bố và áp dụng VFRS:
 • Giai đoạn chuẩn bị – 2020-2024;
 • Giai đoạn triển khai áp dụng – từ năm 2025.

Việc áp dụng thực hiện báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế mang lại nhiều lợi ích đối với các cơ quan quản lý Nhà nước như hoàn thiện hệ thống pháp lý về quản lý kinh tế, quản lý và đảm bảo nguồn thu ngân sách, nghiên cứu và điều chỉnh các chính sách về phát triển kinh tế-xã hội.

Báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế sẽ phần nào giúp các doanh nghiệp hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì việc báo cáo tài chính theo chuẩn mới sẽ giảm bớt được các báo cáo tài chính so với hiện nay khi doanh nghiệp phải làm 1 bản báo cáo theo quy định của Nhà nước và 1 bản báo cáo theo chuẩn quốc tế cho công ty mẹ tại nước ngoài.

 

Thông tin chi tiết xem tại nguồn: https://bnews.vn/ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-tai-viet-nam/156012.html

Nội dung chi tiết của Đề án xem tại nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-345-QD-BTC-2020-phe-duyet-De-an-ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-tai-Viet-Nam-437190.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top