Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế của quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Tác giả: TS. Phạm Thị Tuyết Minh

Tầm nhìn năm 2050, Việt Nam phải là nước phát triển, có thu nhập cao, có thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, quản trị xã hội trên cơ sở xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh.

Bản tin gồm 2 phần:

Phần 1: Một số chỉ tiêu kinh tế tổng thể

Phần 2: Định hướng phát triển 6 vùng kinh tế – xã hội

 

Xem bản tin đầy đủ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top