Các gói hỗ trợ tài chính phi tín dụng dành cho doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng

Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

Báo cáo gồm 3 phần:
 Phần 1: Chính sách của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện hỗ trợ tài chính phi tín dụng cho doanh nghiệp trong năm 2020
 Phần 2: Thực trạng triển khai gói hỗ trợ tài chính phi tín dụng dành cho doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng
 Phần 3: Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khác của các tổ chức tín dụng

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top