Tác giả: ThS. Đỗ Quốc Việt – Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển kinh tế là mối quan hệ hai chiều. Phát triển kinh tế không bền vững gây ra biến đổi khí hậu và ngược lại, biến đổi khí hậu cũng cản trở việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế.

Bản tin gồm 2 phần:

Phần 1: Tình hình biến đổi khí hậu và mối quan hệ với phát triển kinh tế

Phần 2: Các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top
Scroll to Top