bt1806

Diễn biến phức táp của sự lây lan đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực lên nhiều ngành nghề trong xã hội. Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và lâm nghiệp tiếp tục đà phát triển trong giai đoạn hậu COVID-19, vào ngày 12/06, Bộ Tài chính đã ban hành quy định mới nhất về biểu phí và lệ phí trong các lĩnh vực này như sau:

  • Tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nộp lệ phí như sau:

– Tổ chức và cá nhân đuợc giảm 50% mức thu quy định tại Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 (bao gồm Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp);

  • Tổ chức, cá nhân khi nộp đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo hộ giống cây trồng (duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng) thực hiện nộp phí như sau:

– Trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 1 đến năm thứ 9, tổ chức và cá nhân được giảm 20% mức thu quy định tại Điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC .

– Trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 10 đến hết thời gian hiệu lực của Bằng bảo hộ, tổ chức và cá nhân được giảm 30% mức thu quy định tại Điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

Thông tư số 56/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

Nội dung chi tiết Thông tư số 56/2020/TT-BTC xem tại: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-56-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-trong-trot-va-giong-cay-lam-nghiep-444816.aspx

Nội dung chi tiết Thông tư số 207/2016/TT-BTC xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top