Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và thông tư hướng dẫn nghị định. Theo kế hoạch xây dựng thông tư hướng dẫn, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính có thể phân bổ hạn mức cho các ngân hàng khi việc giải ngân gần đạt mức tối đa.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã bắt tay vào soạn thảo dự thảo nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và thông tư hướng dẫn nghị định.

\"Dự

Động thái này nhằm triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Theo đó, việc lấy ý kiến để đảm bảo sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống, trên tinh thần khẩn trương nhất, Ngân hàng Nhà nước tổ chức lấy ý kiến làm sao sớm hoàn thiện cơ chế đảm bảo triển khai sớm, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục tiêu.

Dự kiến, nguồn kinh phí thực hiện chương trình tối đa là 40.000 tỷ đồng, tương ứng với dư nợ được hỗ trợ lãi suất bình quân mỗi năm là 1 triệu tỷ đồng.

Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, dư nợ của các ngành được hỗ trợ trong 2 năm 2022 và 2023 đều vượt 1 triệu tỷ đồng nên cần có quy định nhằm kiểm soát, đảm bảo số tiền hỗ trợ lãi suất toàn hệ thống không vượt quá 40.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch xây dựng các văn bản hướng dẫn, khi tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng (bao gồm số lãi tiền vay khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất và dự kiến số lãi tiền vay còn phải thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khách hàng này đến ngày 31/12/2023) đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính có biện pháp quản lý bằng phương pháp phân bổ hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại đối với từng ngân hàng thương mại.

Theo đó, dự kiến thông tư của Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng dẫn cách thức phân bổ hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại để thông báo cho các ngân hàng thương mại và gửi Bộ Tài chính.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top