Doanh nghiệp có được kéo dài thời gian góp vốn điều lệ do dịch bệnh?

images

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng góp đủ vốn điều lệ.

Công ty A là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan, đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo quy định trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty phải góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký. Số vốn đăng ký là 300.000 USD, đến nay Công ty đã góp được 100.000 USD. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn nên số vốn điều lệ có thể không kịp góp đủ trong thời gian quy định.

Công ty A hỏi, Công ty có thể được kéo dài thời gian góp vốn điều lệ thêm 60 ngày so với quy định hay không, nếu được thì thủ tục Công ty cần làm là gì?

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Công ty A là công ty TNHH MTV có 100% vốn đầu tư Đài Loan, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh cấp với số vốn điều lệ đăng ký là 6.900.000.000 VNĐ, tương đương 300.000 USD.

Tuy nhiên, đến nay, theo báo cáo của doanh nghiệp, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chủ sở hữu công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn nên mới chỉ góp được 100.000 USD, chiếm 33,33% số vốn điều lệ đã đăng ký và có thể sẽ không góp đủ số vốn điều lệ như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 31/1/2020.

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 74 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

“2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp không góp đủ vốn trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng đối với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng góp đủ vốn điều lệ.

Trình tự, thủ tục thay đổi vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại khoản 14 Điều  1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị doanh nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành nghiêm các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top