Báo cáo QTDN

Cá nhân hóa các sản phẩm thủ công – xu hướng và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận chung về cá nhân hóa sản phẩm và cá nhân hóa sản phẩm thủ công Phần 2: Xu hướng cá nhân hóa các sản phẩm thủ công trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây Phần 3: Giải pháp áp dụng cá …

Cá nhân hóa các sản phẩm thủ công – xu hướng và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Đọc thêm

Scroll to Top